آغاز فعالیت دبیرخانه رویداد جامعه پرداز قزوین

دبیرخانه رویداد جامعه پرداز قزوین با هدف شناسایی گروه های و مجموعه های مردمی فعال در حوزه خانواده ،هویت زن و جمعیت در قزوین راه اندازی شد.

دبیرخانه رویداد جامعه پرداز قزوین با هدف شناسایی گروه های و مجموعه های مردمی فعال در حوزه خانواده ،هویت زن و جمعیت در قزوین راه اندازی شد.

گزارش تصویری