مناسبت ها

شبکه فعالین جامعه پرداز قزوین

شبکه فعالین جامعه پرداز پس از تجربه موفق در اجرای رویداد کشوری جامعه پرداز در دی ماه ۱۴۰۲ تشکیل گردید. شبکه فعالین جامعه پرداز قزوین در سه محور هویت زن ،خانواده وفرزندآوری به ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی در حوزه خانواده می پردازد.

ادامه ...
شبکه فعالین جامعه پرداز قزوین

اخبار

مقالات

مهارت های فردی در زندگی یکی از مهارت های مهم و اساسی است و به راحتی می توان تاثیر آن را در ارتباطات انسانی مشاهده کرد زیرا هر فردی با مهارت...

بیشتر